• Home
  • Publikasi
  • KAJIAN NILAI HADIS DAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR MIRAH LABIDKAJIAN NILAI HADIS DAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR MIRAH LABID

Penelitian

KAJIAN NILAI HADIS DAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR MIRAH LABIDKAJIAN NILAI HADIS DAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR MIRAH LABID

book

  • ISBN: N 978-967-0913-71-1
  • eISBN: -
  • ISSN: -

Tanggal Publikasi: 1 Jan 2017

Abstrak

Tafsir Mirah Labid adalah karya tafsir yang dihasilkan oleh Nawawi alBantani yang merupakan ulama Nusantara yang prolifik. Mirah Labid adalah satusatunya tafsir 30 juzuk berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama Nusantara dan kitab tersebut masih dijadikan rujukan tafsir di Nusantara khasnya di Indonesia. Dalam kitabnya tersebut, Nawawi banyak menggunakan hadis sebagai salah satu elemen penafsiran al-Qur’an dan juga riwayat israiliyyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui nilai hadis dan penggunaan riwayat israiliyyat dalam tafsir Mirah Labid. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif. Ianya merangkumi kajian takhrij dan nilai hadis yang dianalisis daripada sanad dan matan. Kajian ini menggunakan metode kajian dokumen atau kajian kepustakaan dengan pendekatan secara analisis. Kajian mendapat terdapat 231 hadis digunakan oleh pengarang. Daripada 231 hadis yang terdapat dalam tafsir Mirah labid, 108 hadis adalah hadis sahih (46,75%), 22 hadis adalah hasan (9,5%), 40 hadis adalah dac if (17,3%), 21 hadis adalah dac if jiddan (9,1%), 2 hadis adalah mursal sahih (0,8%), 8 hadis adalah mursal (3,46%), 3 hadis adalah munqatic (1,29%), 9 hadis adalah mawduc (3,89 %), 12 hadis tidak dijumpai sanad (5,19%), 3 hadis adalah bukan hadis (1,29%), 2 hadis la asla lah (tiada asal) (0,8%), 1 hadis tidak thabit (0,43%). Kajian ini juga mendapati Nawawi menggunakan metodologi penggunaan riwayat israil’iyyat yang sama dengan kebanyakan tafsir klasik. Riwayat-riwayat isra’iliyyat yang beliau nukil dalam tafsirnya tidak diberikan penjelasan, kritik (naqd), mahupun penilaian terhadap kedudukan riwayat tersebut sehingga terdapat riwayat yang bertentangan dengan ismah para Nabi ataupun kisah/akhbar yang boleh membawa khurafat.

Keyword

penafsiran Al-Quran, tafsir MIrah labid, israiliyat

Sitasi

-

Link Publikasi
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55683739/Prosiding_Kolokium_Siswazah_JUF_2017-libre.pdf?1517440700=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DProsiding_Kolokium_Siswazah_JUF_2017.pdf&Expires=1690341864&Signature=QlKh-bNIAnqCG-pe0FPvS1euribmzfsQYyukxDmHSJS1SFyo5EmTmmO2ftgH~gdU22mFVBfZEp9QIDS5rbZxWASvS6u1aIlmMyOwKS2n1qea3g5gmerKRRlqVbY-7USnb9gfY34Z-NT44ZbrP1XSA-tcgk3bmnWmgIrIzjLAALPMJuHByORxLTNDrMywf91PET21ETEqAJ34IJZ3AhC33ITtoxs55DwBOvfJ~T3sE9TLAPGYqCMB2RLVTzIiLALWW6xKrcKNshFe387wK6MyGaxJIqa9sdExE4v~lHHEbXEoQsL4bKyo9-XAAhHUOlnihiDlcEhi3lPvCjnxtfPEHg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=274